Cele statutowe

Śląskie Stowarzyszenie „ AD VITAM DIGNAM” zostało założone w 1993 roku z inicjatywy pana dr Krzysztofa Czumy – ówczesnego ordynatora Oddziału Psychiatrycznego  w Katowicach Szopienicach; późniejszego dyrektora „Szpitala” Centrum Psychiatrii w Katowicach. Dr Krzysztof Czuma był przez 19 lat Prezesem Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam”, pomysłodawcą i animatorem działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

Głównymi celami statutowymi Stowarzyszenia jest:

  • niesienie wszechstronnej pomocy osobom chorym psychicznie, zmierzającej do ich pełnej readaptacji społecznej;
  • podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków umożliwiających osobom uzależnionym od alkoholu wyzwolenie się z nałogu,
  • udzielanie różnych form wsparcia rodzinom osób uzależnionych od alkoholu,
  • prowadzenie systematycznej działalności informacyjno-propagandowej zmierzającej do kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób chorych psychicznie i uzależnionych od alkoholu,
  • organizowanie sieci hosteli dla osób chorych i uzależnionych,
  • organizowanie szkolenia zawodowego i tworzenie miejsc pracy dla osób chorych psychicznie,
  • inspirowanie i popieranie rozwoju różnych form samopomocy i społecznych systemów oparcia- takich jak grupy samopomocy, kluby, ośrodki pomocy rodzinom, planowanie i wspieranie różnych form szkolenia osób zajmujących się terapią i pomaganiem,
  • popieranie badań naukowych dotyczących skutecznych form rehabilitacji chorych psychicznie,
  • leczenia odwykowego ,
  • rozwiązywania problemów w obszarze nadużywania alkoholu i profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.