Zadania terapeutów środowiskowych

Zadania terapeutów środowiskowych:

  • współudział w leczeniu osoby z zaburzeniami psychicznymi poprzez uczestnictwo w planowaniu i realizacji Terapii w wymiarze indywidualnym i społecznym, prowadzeniu oceny postępów w ich realizacji, wybór metod adekwatnych oddziaływań medycznych i psychospołecznych;
  • stała dostępność dla pacjenta, zapewniająca ciągłość i udostępnienie właściwych form opieki zdrowotnej i oparcia społecznego;
  • prowadzenie interwencji środowiskowych dotyczących pacjenta, jego rodziny oraz szerzej rozumianej społeczności lokalnej;
  • integracja i koordynacja dostępności oddziaływań różnych placówek i specjalistów / nawet przypadku bogatej oferty środowiskowej brak koordynacji może spowodować nie uzyskanie pomocy zgodnej z potrzebami, np. z powodu niedostatecznej informacji lub współpracy między placówkami/;
  • zapewnienie dostępu i efektywnego wykorzystania świadczeń oferowanych przez system opieki;
  • współpraca z innymi ośrodkami i informowanie o sytuacji pacjenta;
  • edukowanie otoczenia pacjenta w sprawach dotyczących problemów związanych z chorobą;
  • tworzenie i rozwijanie sieci oparcia środowiskowego;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.