Program szkolenia

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

Moduł I

Dzień pierwszy:
1. Wykład inauguracyjny “Psychiatria środowiskowa . Terapeuta środowiskowy – zadania i rola zawodowa.” – 3 godz.
2. Zajęcia integracyjne z elementami treningu interpersonalnego. – 4 godz. warsztat
3. Medyczny kontekst pomagania – tradycje, modele myślenia, język. – 3 godz. wykład
Dzień drugi:
1. Medyczny kontekst pomagania – kontakt z lekarzem – perspektywa osoby pomagającej – zadania, możliwe trudności, skuteczne rozwiązania. – 4 godz. warsztat
2. Psychologiczny kontekst pomagania – tradycje, modele myślenia, język – 3 godz. wykład
3. Zajęcia integracyjne z elementami treningu komunikacji – 4 godz. warsztat
Dzień trzeci:
1. Kontakt z psychologiem – zadania, możliwe trudności, skuteczne rozwiązania – 4 godz. warsztat
2. Społeczny kontekst pomagania – tradycje, modele myślenia, język – 3 godz. wykład
3. Rola pracownika socjalnego – zadania, trudności, rozwiązania – 4 godz. warsztat
Dzień czwarty:
1. Modele pracy w psychiatrii – 3 godz. wykład
2. Model środowiskowy w opiece psychiatrycznej – 2 godz. warsztat
3. Model azylowy w praktyce – 2 godz. warsztat

Moduł II

Dzień pierwszy:
1. Zasady komunikacji – 2 godz. warsztat
2. Psychopatologia 1 – podstawowe objawy zaburzeń psychicznych – wykład 3 godz.
3. Kontakt z pacjentem – słuchanie i rozumienie – 4 godz. warsztat
Dzień drugi:
1. Psychopatologia 2 – podstawowe zespoły zaburzeń psychicznych – 3 godz. wykład
2. Kontakt z pacjentem – ocena stanu psychicznego – 4 godz. warsztat
3. Konsultacje grupowe dotyczące problemów pracy z pacjentem z elementami terapii własnej – 2 godz.
Dzień trzeci:
1. Konsultacje grupowe dotyczące problemów pracy z pacjentem z elementami terapii własnej – 2 godz.
2. Psychozy – obraz kliniczny – wykład 3 godz.
3. Nawiązywanie i specyfika kontaktu z osobami w kryzysie psychotycznym w nawrotach i przewlekłych stanach psychotycznych – 4 godz. warsztat
Dzień czwarty:
1. Psychozy – podstawy terapii – wykład 3 godz.
2. Motywowanie do podjęcia leczenia osób chorujących na schizofrenię – 2 godz. warsztat
3. Rozwiązywanie sytuacji trudnych w kontakcie z osobami chorującymi na schizofrenię – 2 godz. warsztat

Moduł III

Dzień pierwszy:
1. Stres, fizjologiczna i patologiczna reakcja na stres – 3 godz. wykład
2. Trening zachowań asertywnych – 3 godz. warsztat
3. Kryzys, kryzys a zaburzenia psychiczne, typologia kryzysów – 3 godz. wykład
Dzień drugi:
1. Interwencja kryzysowa – wykład 3 godz.
2. Praktyka interwencji kryzysowej – 2 godz. warsztat
3. Radzenie sobie ze stresem, agresją, wrogością – 3 godz. warsztat
4. Decyzje w sytuacjach obciążających i ryzykownych – 2 godz. warsztat
Dzień trzeci:
1. Współpraca w zespole – 3 godz. warsztat
2. Identyfikowanie źródeł stresu w pracy zawodowej – 2 godz. warsztat
3. Zapobieganie zjawisku wypalenia zawodowego – 2 godz. warsztat
4. Stres ostry i pourazowy – obrazy kliniczne i formy pomocy – 3 godz. wykład
Dzień czwarty:
1. Specyfika kontaktu z osobami z objawami PTSD – 2 godz. warsztat
2. Specyfika kontaktu z osobami w ostrym stresie – 2 godz. warsztat
3. Konsultacje grupowe dotyczące problemów pracy z pacjentem z elementami terapii własnej – 4 godz.

Moduł IV

Dzień pierwszy:
1. Zaburzenia afektywne – obraz kliniczny – 3 godz. wykład
2. Specyfika kontaktu z osobami w kryzysie depresyjnym – 2 godz. warsztat
3. Specyfika kontaktu z osobami w kryzysie maniakalnym i dysforycznym – 2 godz. warsztat
4. Zaburzenia afektywne – podstawy terapii – wykład 3 godz.
Dzień drugi:
1. Zaburzenia afektywne – podstawy oddziaływań terapeutycznych – 2 godz. warsztat
2. Zaburzenia afektywne – motywowanie do podjęcia leczenia; rozwiązywanie trudności – 2 godz. warsztat
3. Ryzyko samobójstwa – wykład 3 godz.
4. Ocena ryzyka popełnienia samobójstwa – 2 godz. warsztat
5. Postępowanie wobec zachowań samobójczych – 2 godz. warsztat
Dzień trzeci:
1. Konsultacje grupowe dotyczące problemów w pracy z pacjentem z elementami terapii własnej – 3 godz.
2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego i inne regulacje dotyczące opieki zdrowotnej – 2 godz. wykład
3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego i inne regulacje dotyczące opieki zdrowotnej – zastosowanie w praktyce – 2 godz. warsztat
4. Psychogeriatria – podstawowe problemy kliniczne – 3 godz. wykład
Dzień czwarty:
1. Psychologiczne aspekty starości – warsztat 2 godz.
2. Specyfika kontaktu z osobami w wieku podeszłym – 2 godz. warsztat
3. Motywowanie do podjęcia leczenia, rozwiązywanie trudności w kontakcie z osobami w starszym wieku – 2 godz. warsztat

Moduł V

Dzień pierwszy:
1. Otępienia i inne zaburzenia wieku starczego – 3 godz. wykład
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – 2 godz. wykład
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – zastosowanie w praktyce – 2 godz. warsztat
4. Formy opieki i wsparcia dla osób starszych; zasady pomocy – 3 godz. warsztat
Dzień drugi:
1. Zaburzenia osobowości – obraz kliniczny – 2 godz. wykład
2. Zaburzenia osobowości – formy pomocy – 2 godz. wykład.
3. Kontrakt terapeutyczny – formułowanie i zasady – 3 godz. warsztat
4. Specyfika kontaktu z osobami z zaburzeniami osobowości – 3 godz. warsztat
Dzień trzeci:
1. Zaburzenia lękowe – obraz kliniczny i formy pomocy – 3 godz. wykład
2. Specyfika kontaktu z osobami z objawami lękowymi – 3 godz. warsztat
3. Zaburzenia odżywiania – obraz kliniczny i formy pomocy – 3 godz. wykład
Dzień czwarty:
1. Specyfika kontaktu z osobami z zachowaniami anorektycznymi – 2 godz. warsztat
2. Specyfika kontaktu z osobami z zaburzeniami bulimicznymi – 2 godz. warsztat
3. Konsultacje grupowe dotyczące problemów w pracy z pacjentem z elementami terapii własnej – 3 godz.

Moduł VI

Dzień pierwszy:
1. Zaburzenia snu – problemy i formy pomocy – 3 godz. wykład
2. Rozwój psychiczny i zaburzenia wieku dziecięcego – 3 godz. wykład
3. Specyfika kontaktu z dziećmi ujawniającymi zaburzenia psychiczne – 4 godz. warsztat
Dzień drugi:
1. Kryzys, zaburzenia psychiczne wieku dorastania – 3 godz. wykład
2. Specyfika kontaktu z młodzieżą w wieku dorastania – 4 godz. warsztat
3. Dysfunkcje i inne zaburzenia seksualne; problemy i formy pomocy – 3 godz. wykład
Dzień trzeci:
1. Przemoc w rodzinie – opis zjawiska, podstawowe formy interwencji i pomocy – 2 godz. wykład
2. Postępowanie w przypadku przemocy w rodzinie – 3 godz. warsztat
3. Konsultacje grupowe dotyczące problemów w pracy z pacjentem z elementami terapii własnej – 4 godz.
Dzień czwarty:
1. Problemy molestowania seksualnego – 2 godz. wykład
2. Problemy molestowania seksualnego – na jakie sygnały trzeba być wrażliwym – 2 godz. warsztat

Moduł VII

Dzień pierwszy:
1. Rozumienie rodziny – struktura, procesy rodzinne – 2 godz. wykład
2. Dysfunkcje rodzinne – zachowania adaptacyjne i dezadaptacyjne wobec choroby w rodzinie – 2 godz. wykład
3. Podstawy kontaktu z rodziną chorego – 2 godz. warsztat
4. Podstawy kontaktu z rodziną chorego – 2 godz. warsztat
Dzień drugi:
1. Rola rodziny w terapii – 3,5 godz. wykład
2. Formy pracy z rodziną – informowanie, konsultacje rodzinne, współpraca ; wspieranie rodziny chorego – 3 godz. warsztat
3. Psychoedukacja rodzin – 4 godz. warsztat
Dzień trzeci:
1. Psychoterapia jako metoda leczenia – podstawowe pojęcia – 2 godz. wykład
2. Interwencje psychoterapeutyczne – model psychodynamiczny – 3 godz. wykład
3. Rozmowa terapeutyczna – 4 godz. warsztat
Dzień czwarty:
1. Interwencje psychoterapeutyczne: model poznawczo – behawioralny – 3 godz. wykład
2. Konsultacje grupowe dotyczące problemów w pracy z pacjentem z elementami terapii własnej – 4 godz.

Moduł VIII

Dzień pierwszy:
1. Społeczność terapeutyczna – 4 godz. warsztat
2. Interwencje psychoterapeutyczne: inne modele – 3 godz. wykład
3. Poradnictwo i terapia indywidualna – 2 godz. warsztat – część I
Dzień drugi:
1. Poradnictwo i terapia indywidualna – 2 godz. warsztat – część II
2. Interwencje psychoterapeutyczne: dylematy i zasady etyczne – 3 godz. wykład
3. Poradnictwo i terapia grupowa – 4 godz. warsztat
Dzień trzeci:
1. Psychospołeczne rozumienie psychoz – 3 godz. wykład
2. Interwencje psychoterapeutyczne w kryzysach psychotycznych – 4 godz. warsztat
3. Konsultacje grupowe dotyczące problemów w pracy z pacjentem z elementami terapii własnej – 4 godz.
Dzień czwarty:
1. Uzależnienia aspekt biologiczny – 1 godz. wykład
2. Uzależnienia aspekt psychologiczny i społeczny – 2 godz. wykład
3. Ujawnianie uzależnienia – o co i jak pytać? – 4 godz. warsztat

Moduł IX

Dzień pierwszy:
1. Konsultacje grupowe dotyczące problemów w pracy z pacjentem z elementami terapii własnej – 4 godz.
1. Uzależnienie od alkoholu – problemy, system iluzji i zaprzeczeń – 2 godz. wykład
2. Uzależnienie od alkoholu – formy pomocy, regulacje prawne – 2 godz. wykład
Dzień drugi:
1. Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu – nawiązywanie kontaktu, motywowanie do podjęcia leczenia, rozwiązywanie trudności – 4 godz. warsztat
2. Inne typy uzależnień – problemy, formy pomocy, regulacje prawne – 3 godz. wykład
3. Inne typy uzależnień – praca z osobami uzależnionymi – nawiązywanie kontaktu, motywowanie do podjęcia leczenia, rozwiązywanie trudności – 4 godz. warsztat
Dzień trzeci:
1. Sytuacja rodziny z osobą uzależnioną – 2 godz. wykład
2. Współuzależnienie – 2 godz. wykład
3. Interwencje rodzinne w sytuacji uzależnienia – 4 godz. warsztat
Dzień czwarty:
1. Strategie pomagania w wybranych przypadkach – praca na materiale własnym uczestników – konsultacja grupowa – 4 godz. warsztat

Moduł X

Dzień pierwszy:
1.Opieka środowiskowa: zasady organizacji i formy instytucjonalne – aspekt zdrowotny, społeczny, zawodowy, samopomocowy – 3 godz. wykład
2. Chorzy psychicznie i choroby psychiczne w perspektywie historycznej i kulturowej – 3 godz. wykład
3. Konsultacje grupowe dotyczące problemów w pracy z pacjentem z elementami terapii własnej – 4 godz.
Dzień drugi:
1. Aspekty prawne – niepoczytalność, ubezwłasnowolnienie, postępowanie bez zgody – 2 godz. warsztat
2. Tajemnica zawodowa, etyka w pracy z osobami zaburzonymi psychicznie – 2 godz. warsztat
3. Wykluczanie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi –stereotypy, stygmatyzacja i autostygmatyzacja, nierówne traktowanie – aspekty indywidualne i strukturalne – 3 godz. wykład
4. Przeciwdziałanie procesowi wykluczania społecznego – modele zdrowienia i rehabilitacji – 4 godz. warsztat
Dzień trzeci:
1. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób chorujących psychicznie – 3 godz. wykład
2. Rehabilitacja, aktywizacja zawodowa w tym zatrudnienie wspomagane – 4 godz. warsztat
3. Sieć oparcia społecznego – zasoby lokalne – 1,5 godz. wykład
Dzień czwarty:
1. Sieć oparcia społecznego – organizacje samopomocowe i wolontariat – 1,5 godz. wykład
2. Budowanie kompetencji i sieci oparcia społecznego – 4 godz. warsztat

Moduł XI

Dzień pierwszy:
1. Konsultacje grupowe dotyczące problemów w pracy z pacjentem z elementami terapii własnej– 4 godz.
2. Praca w zespołach interdyscyplinarnych – 3 godz. wykład
3. Praca w zespole interdyscyplinarnym – budowanie strategii pomagania – 2 godz. warsztat
Dzień drugi:
1. Praca w zespole interdyscyplinarnym – praktyczne rozwiązywanie zadań i konfliktów – praca na materiale własnym uczestników – 4 godz. warsztat
2. Wspólnota lokalna wobec problemów osób z zaburzeniami psychicznymi : szanse i bariery – 3 godz. wykład
3. Ocena zasobów i potrzeb wspólnoty lokalnej wobec problemów osób z zaburzeniami psychicznymi – 2 godz. warsztat
Dzień trzeci:
1. Wspólnota lokalna – budowanie koalicji na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i koordynacja działań – 2 godz. warsztat
2. Podsumowanie II roku szkolenia – 4 godz. /w grupach i całość/. Ewaluacja całości szkolenia.

Organizatorzy szkolenia umożliwiają odbycie staży służących poznaniu specyfiki pracy środowiskowej w:
 akredytowanych ośrodkach oparcia społecznego – 3 miesiące,
 akredytowanych ośrodkach lecznictwa psychiatrycznego – 2 miesiące

Na zakończenie kursu uczestnik, który spełnił wymogi dotyczące udziału w kursie i zrealizuje program, zostanie dopuszczony do egzaminu przez Specjalistę Terapii Środowiskowej, sprawującego opiekę nad przebiegiem szkolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>