Projekty zrealizowane

  1. Projekt: „ Zwiększanie szans na zatrudnienie na rynku pracy osób niepełnosprawnych psychicznie”, sfinansowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, /2003 r./
  2. „Zwiększanie szans na integrację osób niepełnosprawnych psychicznie ze społecznością lokalną poprzez działania o charakterze artystycznym”,  „Zwiększanie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych psychiczne poprzez tworzenie miejsc pracy chronionej w zakładach pracy” – prowadzenie warsztatów przygotowujących osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy. /2004 r./
  3. Projekt: „Stworzenie Centrum Samopomocy i Wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin”, współfinansowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach /2004r./
  4. Przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji rodzin osób chorujących psychicznie poprzez zwiększanie ich samodzielności w miejscu zamieszkania”. Cele projektu: wspieranie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi w umiejętnościach pomocowych swoim bliskim w powrocie do wcześniej pełnionych ról społecznych (praca, nauka)- Wartość projektu: 12.039,29zł. /2005 r./
  5. „Zmiana postaw wobec osób chorujących psychicznie poprzez działania artystyczne i edukacyjne w społeczności lokalnej” .”Budowanie sieci wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie w miejscu ich zamieszkania” – cele projektu: aktywizacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, podniesienie kompetencji społecznych  i zawodowych osób z zaburzeniami psychicznymi. Wartość projektu : 29.077,73zł /2006 r./
  6. „Tworzenie systemów wsparcia dla osób chorujących psychicznie”. Cele projektu: Tworzenie grup wsparcia dla osób chorujących psychicznie w tym dla osób poszukujących pracy i już pracujących – a także ich rodzin. Wartość projektu: 54.106zł b) Program dotyczący zwiększania szans na podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne poprzez szkolenie w zakresie autoprezentacji przed pracodawcą. Wartość projektu 107.337,66 /2007r./
  7. Projekt: „Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy zawodowej w procesie ich rehabilitacji. Prowadzenie pomocy psychologicznej dla osób, które stały się niepełnosprawne oraz zwiększanie ich szans na podjęcie zatrudnienia poprzez szkolenie w zakresie umiejętności autoprezentacji przed pracodawcą”, współfinansowany przez  PFRON  i   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach, realizowany w terminie od 01.03.2007 – 31.12.2007r.
  8. „Akademia Rozwoju Osobistego i Zawodowego szansą na zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel projektu: zmiana wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy oraz w nich samych co pozwoli na zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Wartość projektu: 758.640,00zł /2008 – 2010/

Możliwość komentowania jest wyłączona.